เครื่องจ่ายยาผู้สูงอายุผ่านสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิดา วงษ์ทานมัย, อริสรา วงษ์ชาลี, ธีรภัทร์ แก้วนิคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทชา อัมฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองบัว

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเเละกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นผู้ป่วยสูงอายุเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายก็ถดถอยลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องทานยา ทำให้ยารักษาโรคกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก เเต่ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะลืมทานยาให้ตรงเวลาหรือนึกไม่ออกว่าตนเองได้ทานยาแล้วหรือไม่ ซึ่งผู้ป่วยสูงอายุส่วนมากไม่ได้ใส่ใจและคำนึงถึงปัญหาที่ตามมา ทำให้เกิดการละเลยในการรับประทานยาตามปริมาณและเวลาที่แพทย์สั่ง ซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การใช้ยาเกินขนาด การใช้ยาอย่างไม่ระมัดระวังและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ได้ ดังนั้นการได้รับยาอย่างถูกต้องตามปริมาณและเวลาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การรักษาเกิดผลสัมฤทธิ์

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสามารถเข้าถึงผู้ป่วยสูงอายุและผู้พิการได้อย่างสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมีการควบคุมตัวเครื่องผ่านทางเเอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยเครื่องจ่ายยาชนิดนี้สามารถบรรจุยาได้หลายชนิด ช่องยาแต่ละช่องถูกออกแบบมาให้รองรับยาชนิดนั้นๆได้เป็นจำนวนค่อนข้างมาก ทำให้สามารถจ่ายยาได้อย่างถูกต้องตามชนิด ปริมาณเเละเวลา