การพัฒนากระดาษจากเส้นใยใบอ้อยเคลือบไขถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกห่ออาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมจิรา ศรีกุลศศิธร, พริมมาดา ธาดาพรหม, อริสา สีมาตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนากระดาษจากเส้นใยใบอ้อยเคลือบไขถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกห่ออาหาร (Paper from sugarcane leaf fiber coated with soy wax to replace plastic wrap) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาการย่อยสลายของขยะ นำผลผลิตที่เหลือจากกาเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้อีกด้วย โดยจะนำเส้นใยใบอ้อยบรรจุลงในแม่พิมพ์กระดาษจนได้มาเป็นกระดาษเส้นใยใบอ้อย เมื่อแห้งสนิทนพไขถั่วเหลืองมาเคลือบให้ทั่วและนำไปตากแห้งอีกครั้ง ก็ได้เป็นกระดาษจากเส้นใยใบอ้อยเคลือบไขถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกห่ออาหาร