การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเอนไซม์กลูโคสออกซิเดสตรึงด้วยพันธะโคเวเลนต์กับเจลาติน/เซอีน/ปรัชเซียนบลูบนพื้นผิวเซนเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรภา ปัญจภักดี, อัย โยชิโมโต, บุรพร เรืองแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจรีย์ ธิราช, Albert Schulte

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Glucose biosensors, commonly known for their use as health care tool for the daily blood testing of people with diabetes, work with glucose oxidase (GOx) that is immobilized as signaling molecule on the surface of screen-printed electrode (SPE) surface. Detected through either anodic oxidation or cathodic reduction is the byproduct of the GOx-induced conversion of blood glucose into gluconic acid, hydrogen peroxide (H2O2). Proposed here is a sustainable glucose biosensor that has GOx immobilized onto a gelatin/zein/Prussian Blue (PB)-modified carbon SPE. The outer gelatin biopolymer layer is through abundant amino groups in its structure able to covalently bind GOx by simple glutaraldehyde crosslinking. The gelatin/zein biopolymer double layer hinders, on the other hand, an outward PB diffusion into solution and thus loss of the functional electrocatalyst for the cathodic H2O2 detection. The proposed glucose biosensor is an easy and cheap to make novel alternative with great potential for applications in the health care and food biotechnology sections.