การศึกษาการเคลื่อนที่ของจิงโจ้น้ำบนแรงลอยตัวของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาวี มั่นธรรมมงคล, เเอปซาร่า รีเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ กองมาศ, นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเราค้นพบสิ่งมีชีวิตมากมายที่อาศัยอยู่บนโลก ซึ่งสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลาย หลากชนิด หลากความสามารถ ถิ่นที่อยู่อาศัยต่างกันจะทำให้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างกัน ความสามารถในการดำรงชีวิตต่างกันแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกันก็ตาม สิ่งมีชีวิตบนโลกที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกันทำให้มีวิธีการดำเนินชีวิตต่างกันออกไป แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนผิวน้ำพบได้น้อยมากนักและในปัจจุบันการค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนผิวน้ำยังไม่กว้างขวาง ทางผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาจากสิ่งมีชีวิตอาศัยบนผิวน้ำที่เราเห็นได้ทั่วไป คือ จิงโจ้น้ำ ซึ่งเป็นแมลงที่สามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ำด้วยน้ำหนักตัวที่เบา และปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้จิงโจ้น้ำสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้ ทางคณะผู้จัดทำได้จึงอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณแรงลอยตัวจากเงาที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความลึกของเงาและแรงลอยตัวจากเงาขาของจิงโจ้น้ำในแนวแกน y,ความสัมพันธ์ระหว่างมวลของจิงโจ้น้ำกับแรงลอยตัวจากเงาขาของจิงโจ้น้ำในแนวแกน y และความสัมพันธ์ของแรงลอยตัวในช่วงเวลาขณะหนึ่งของขาทุกข้างของจิงโจ้น้ำ ซึ่งแรงลอยตัวสามารถคำนวณจากเงาที่เกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำได้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีแรงลอยตัวตามหลักการของอาร์คิมิดีส และเป็นตัวอย่างในการคำนวณที่สามารถทำได้กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก