ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ด ใบ และเปลือกของน้อยหน่าที่มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตนา วิรักษา, พรสินี วิไลแก้ว, อนงค์นภา วงศ์หมากเห็บ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ศรีสุภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้อยหน่าเป็นที่รู้จักกันในผลไม้ช่วงฤดูฝน ซึ่งหลายๆคนอาจคิดว่าน้อยหน่าใช้ประโยชน์ได้แค่ในการรับประทานเพียงเท่านั้นแต่รู้หรือไม่ว่า น้อยหน่ามีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงไข่ของแมลงได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้อยหน่าน้อยมากและยังไม่มีรายงานวิจัยใดที่ระบุถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านจากสารสกัดจากส่วนต่างๆของน้อยหน่า โดยผู้จัดทำมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสารสกัดที่ได้จากเมล็ด ใบและเปลือกของน้อยหน่าและศึกษาอัตราส่วนที่ต่างกันที่ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุง

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสกัดสารสำคัญ คือ annonin จากส่วนต่างๆของน้อยหน่า ได้แก่ เมล็ด ใบ และเปลือกของผลน้อยหน่า ด้วยวิธีการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายแอลกอฮอล์ย่างเดียว เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้นได้มีการเตรียมสารสกัดสำหรับการทดสอบ โดยสารสกัดมีความเข้มข้นร้อยละ5,10,15และ 20 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการเตรียมสารสกัดเมล็ด ใบและเปลือกน้อยหน่า แล้วได้มีการนำลูกน้ำยุงลายบ้านที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น มาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ด ใบและเปลือกน้อยหน่า ในลูกน้ำยุงลายบ้านโดยมีการสังเกตดูระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ทุกๆ 1,3,5,7,24,48 ชม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: สารสกัดที่ได้จากเมล็ดใบและเปลือกของน้อยหน่ามีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุง

และอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงคือ20%

คำสำคัญ : น้อยหน่า, สารสกัด, ลูกน้ำยุงลายบ้าน