การหา ห.ร.ม. จากโปรแกรมคอมพิวเตอรื

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพวัฒน์ สุดจำนง, เศรษฐิกรณ์ วงษ์วรรณวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันในการหา ห.ร.ม. มีการหาได้หลายวิธี เช่น การแยกตัวประกอบ

การหารสัน และ การหาแบบยุคลิด

เราจึงใช้วิธีการแบบยุคลิด และเพื่อสะดวกต่อวิธีการหา ห.ร.ม. และรวดเร็วเราจึงนำมาเขียนโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกสะบายในการหา ห.ร.ม. ของยุคลิดในการหาด้วยคอมพิวเตอร์ของเราสามารถบอกได้ว่าหาได้เท่าไหร่หรือไม่มีคำตอบเลย