กลยุทธ์การเล่นเกม Lights Out ในรูปแบบกากบาท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิภัคค์ กมลเจิดสวัสดิ์, สุจพัชญา บรรเลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุตพงศ์ พรมยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์