เครื่องให้อาหารปลาโดยใช้สมาร์ทโฟน version2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสริมศักดิ์ ซุยซวง, ยศอนันต์ ตอนศรี, ณัฐธิชา ณ เชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัดดา ตอนศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเกษตรกรมีการทำการเกษตรอย่างหลากหลายมีการใช้แรงงานมาก แต่ได้งานน้อยไม่สามารถทำได้หลายอย่างในเวลาเดียว เกิดปัญหาทำมากแต่ได้น้อย ไม่คุ้มค่ากับแรงงานที่เสียไป และเป็นการประหยัดอาหารปลาที่ให้มากจนเกินไปไม่เหมาะสมกับตัวปลา ซึ่งบางครั้งทำให้น้ำเน่าเสีย เป็นปัญหาให้ต้องเปลี่ยนน้ำ และ เพื่อเป็นการใช้งานที่หลากหลาย ลดเวลาและแรงงานในการทำงาน เกษตรกรสามารถทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนในการทำงาน พวกเราจึงคิดสร้างเครื่องให้อาหาปลาอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาให้อาหารเราจะต้องสั่งงานผ่านมือถือโดยการกดเปิดสวิตซ์ เพื่อให้มอเตอร์หมุน ดึงตะแกรงให้ขยับ ทำให้อาหารไหลออกจากที่เก็บอาหารปลา และเมื่อไหลลงที่แยกอาหารทำให้อาหารปลาไหลไปในทิศทางหลายทิศทางไม่กระจุกตัวอยู่ในจุดเดียว จนได้ปริมาณอาหารที่พอ จะมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของปลา เมื่อถึงระดับความเคลื่อนไหวของปลาลดลง แสดงว่าปลาเริ่มอิ่ม ระบบจะตัดการทำงานของมอเตอร์สั่นตะแกรง ทำให้อาหารไม่ไหลลงบ่อ และหยุดให้อาหารปลาอัตโนมัติและมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ว่า หยุดให้อาหารปลา