เครื่องเย็บกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารารัตน์ หมวกอินทร์, โรจน์ระวี สุขสันเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการส่งเอกสารต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเอกสารที่เป็นกระดาษนั้นมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าคำบอกกล่าว การคุยทางโทรศัพท์ หรือการส่งข้อความหากัน เอกสารที่เป็นกระดาษนั้นทำให้คนที่ได้อ่านสามารถข้าใจรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจน และเป็นการส่งข้อมูลที่เป็นทางการ โดยมีตั้งแต่การส่งข้อมูลเอกสารเริ่มจากระดับองศ์ขนาดใหญ่ไปไปหาองค์กรขนาดย่อยลงมา ส่งลงมายังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง ซึ่งการส่งเอกสารเหล่านี้จะต้องใช้เอกสารเป็นจำนวนมากมายหลายชุด การส่งเอกสารอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งไปจำนวนหลายๆแผ่น หรือหนาเป็นเล่ม แต่จะสิ่งที่จำเป็นคือต้องส่งเอกสารเป็นจำนวนหลายๆชุด อาจจะเป็น 100 ชุด 1000 ชุด 10000 ชุด หรือมากกว่านั้นก็เป็นได้ ตามแต่ว่าเราจะส่งไปที่ไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการส่งเอกสารเหล่านี้ก็คือการเย็บเอกสาร ยกตัวอย่าง เช่น การเย็บเอกสารในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งต้องมีการเย็บเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลการสมัครให้กับโรงเรียนต่างๆเป็นจำนวนหลาย 1000 ชุด หรือแม้กระทั่งการเย็บเอกสารประกอบการเรียนการสอนภายในห้องเรียนในโรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นระดับชั้น แล้วก็แบ่งย่อยออกเป็นรายวิชาต่าง ๆ เป็นที่รู้กันแน่ว่าต้องใช้เย็บเอกสารเป็นจำนวนมาก กว่าจะครบตามจำนวนที่ต้องการเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมาก ในบางครั้งก็มักเกิดปัญหาตามมา เช่น เย็บเอกสารไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสาร หรือเกิดปัญหาพนักงานเย็บกระดาษไม่เพียงพอต้องจ้างพนักงานมาเพิ่มทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

หากเป็นกรณีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนักเรียนก็อาจจะได้ช่วยกันเย็บเอกสารเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมาก ทำให้เจ้าหน้าเย็บเอกสารไม่ทัน ซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องการเสียเวลาในการเรียนไป การเย็บเอกสารจำนวนหลายๆชุดถึงแม้จะมีหนาไม่มากนัก แต่ด้วยการเย็บติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ก็จะส่งผลให้ผู้เย็บเกิดอาการปวดเมื่อยตามมือได้ หรืออาจจะส่งผลรุนแรงถึงทำให้มืออักเสบได้ ซึ่งเกิดจากการใช้แรงกดแม็คเป็นเวลานานๆ หรืออาจเกิดอุบัติเหตุขณะกำลังเย็บเอกสาร เช่น อุบัติเหตุจากการเย็บกระดาษโดยเย็บโดนนิ้วมือ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ถ้าแผลลึกก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้

ผู้จัดทำจึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องเย็บเอกสารอัตโนมัติขึ้นมา โดยแค่กดปุ่มเปิดเครื่องก็จะสามารถทำงานได้ โดยเครื่องเย็บเอกสารนี้สามารถเย็บเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 10 แผ่น เพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่จะต้องเย็บเอกสารหลายๆชุด ให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลา และได้รับความปลอดภัย