การศึกษาอาหารเทียมที่มีธาตุอาหารเสริมเพื่อป้องกันการกินกันเองในด้วงเต่าสีส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ม่วงศรี, สิรภพ สุขคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วงเต่าสีส้ม (Micraspis discolor) เป็นแมลงตัวห้ำที่อาศัยอยู่ตามท้องนาและกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แต่ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรจำนวนมากทำให้ด้วงเต่าสีส้มมีปริมาณลดลง ในขณะที่เพลี้ยยังมีปริมาณมากเนื่องจากเพลี้ยมีอายุขัยที่สั้นกว่าทำให้เกิดการขยายพันธุ์ที่เร็วกว่า รวมทั้งด้วงเต่าสีส้มยังมีพฤติกรรมที่กินกันเอง ทำให้ผู้จัดทำมีความคิดที่จะทำอาหารเทียมเพื่อคงปริมาณของด้วงเต่าสีส้มโดยมีการสร้างอาหารเทียมโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1 อาหารเทียมทั่วไป ( basic diet ) 2 อาหารเทียมเสริมโปรตีน 3 อาหารเทียมเสริมน้ำผึ้งและเกสรดอกไม้ เทียบกับการเลี้ยงด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยทำการทดลองให้ด้วงเต่าสีส้มแยกกันแต่ละถ้วยแยกกันตามชนิดของอาหาร 4 ชนิดชนิดละ 20 ถ้วย โดยวัดระยะเวลาในการเจริญเติบโต อัตราการเข้าดักแด้ของด้วงเต่าสีส้ม น้ำหนักของด้วงเต่าสีส้ม และอัตราการมีชีวิตรอด แล้วทำการทดลองโดยแบ่งด้วงเต่าสีส้ม เป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับอาหารใดๆ กลุ่มที่ 2 อาหารเทียมทั่วไป ( basic diet ) กลุ่มที่ 3 อาหารเทียมเสริมโปรตีน กลุ่มที่ 4 อาหารเทียมเสริมน้ำผึ้งและเกสรดอกไม้ กลุ่มที่ 5 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยแต่ละกลุ่มมีด้วงเต่าสีส้ม 20 ตัว แล้วคำนวณร้อยละของด้วงเต่าสีส้มที่ถูกกินในแต่ละระยะ