การเสริมความแข็งแรงของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยเส้นใยกาบหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณานนต์ ทรงประดิษฐ์, คุณานนต์ ระวังวงศ์, จิรภัทร ลิ้มสุขถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือเพื่อทดแทนในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น พอลิแลคติกแอซิดซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แต่เนื่องจากพอลิแลคติกแอซิดมีความแข็งและเปราะ จึงต้องจำเป็นที่จะมีการเสริมความแข็งแรงให้มากยิ่งขึ้นโดยการเติมเส้นใยกาบหมาก

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิแลคติกแอซิดผสมกับเส้นใยกาบหมาก เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการเติมเส้นใยกาบหมากเพื่อเสริมความแข็งแรงของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกลของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยกาบหมาก เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกลของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ไม่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยกาบหมาก กับ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ไม่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยกาบหมาก ซึ่งการผสมพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยกาบหมากจะทำการผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin Screw Extruder) ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ด้วยความเร็วรอบของกรู 50 รอบต่อนาที โดยจะผสมเส้นใยกาบหมากที่ปริมาณ 1%, 3%, 5% และ 7% ของน้ำหนักพอลิแลคติกแอซิด จากนั้นนำมาศึกษาและเปรียบคุณสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกล ได้แก่ สมบัติการไหล ความต้านทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อแรงกระแทก ความแข็ง สมบัติทางความร้อน

ผู้พัฒนาโครงงานนี้หวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมความแข็งแรงให้แก่พอลิแลคติกแอซิด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพอลิแลคติกแอซิด และเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่กาบหมากซึ่งเป็นผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรจากการปลูกต้นหมาก และทำให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย