เปรียบเทียบไซยาไนด์ในหน่อไม้กับมันสำปะหลังเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐลักษณ์ เพียรชัยภูมิ, แพนวรี สิทธิโคตร, ศิริภัสสร ป้อมสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิกา โคตรโสภา, ภัทรปภา ส้มจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไซยาไนด์ (Cyanide) เป็นสารเคมีที่ถูกใช้เป็นส่วนประกอบในยากำจัดศัตรูพืช เกษตรกรนิยมใช้ยากำจัดศัตรูพืชเพราะสะดวกและเห็นผลเร็ว แต่ในปัจุบันยากำจัดศัตรูพืชมีราคาสูงและเป็นอันตรายในระยะยาว คณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยากำจัดศัตรูพืช จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารไซยาไนด์ในธรรมชาติ มีพืชที่มีสารไซยาไนด์ในระดับสูงและสูงมากที่เป็นอัตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ ได่แก่หน่อไม้ และมันสำปะหลัง และพืชสองชนืดนี้พบได้ในท้องถิ่น ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาสารไซยาไนด์ในพืชทั้งสองชนิด เพื่อที่จะนำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีการตากแห้งแล้วนำมาบดเป็นผง หลังจากนั้นนำไปผสมน้ำ และนำไปฉีดพ่นใส่ในพืชทดลอง ได้แก่ คะน้า เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดสัตรูพืชของสารไซยาไนด์ในหน่อไม้และมันสำปะหลัง