กระดาษไล่มดจากกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา หอมกลิ่ม, วริศรา มีลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้กระดาษจำนวนมากกระดาษส่วนใหญ่ทำมาจากต้นไม้การใช้กระดาษที่ทำมาจากต้นไม้นี้อาจส่งผลเสียในอนาคต เช่น จะต้องใช้ต้นไม้ในประมาณมาก อาจส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น การตัดไม้ทำลายป่า

การทำกาะดาษในปัจจุบันมี2ชนิดวิธีคือการทำด้วยมือวิธีหนึ่งและการทำด้วยเครื่องจักรวิธีหนึ่ง การทำกระดาษด้วยมือนั้นมีโอกาสที่จะนำเอาวัตถุดิบชนิดต่างๆ มาทำเป็นกระดาษได้อย่างกว้างขวาง กว่าการทำกระดาษด้วยเครื่องจักร เพราะ การทำกระดาษจากเครื่องจักรต้องลงทุนมาก แต่การทำกระดาษด้วยมือนั้น สามารถที่จะนำเอาวัตถุดิบต่างๆมาใช้ทำกระดาษอย่างไม่จำกัด เพียงแค่ว่าวัตถุดิบนั้นๆ มีคุณสมบัติในการทำเป็นกระดาษได้ดี และเหมาะสมในการทำด้วยมือ โดยคณะผู้จัดทำโครงงานนี้ จึงคิดว่าหากจะทำกระดาษด้วยมือแล้ว ก็อยากจะทำกระดาษให้มีประโยชน์ใช้สอยให้มากกว่ากระดาษธรรมดาจึงได้เลือกจัดทำกระดาษไล่มดที่ทำมาจากกระเทียมและเปลือกกระเทียม ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ทั่วไป หาได้ง่ายและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้หลากหลาย