หุ่นยนต์ผู้ช่วยเภสัชกรอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา ระรอกแก้ว, ชิษณุพงศ์ เพ่งสุข, สาริน่า เฮาเทอคีต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรศักดิ์ จันทร์สุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง หุ่นยนต์ผู้ช่วยเภสัชกรอัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานในการจ่ายยา เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการจ่ายยา และความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงงานจึงทำการศึกษาวิธีการสร้างหุ่นยนต์ผู้ช่วยเภสัชกรอัจฉริยะ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ผู้ช่วยเภสัชกรอัจฉริยะ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อหุ่นยนต์ผู้ช่วยเภสัชกรอัจฉริยะ จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์ผู้ช่วยเภสัชกรอัจฉริยะสามารถทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ