เครื่องเตื่อนไม่ให้หลังงอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตานัน สุขวณิชไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการที่ช่วยเตื่อนไม่ให้หลังงอโดยหากผู้ใช้โค้งหลังงอลงเครื่องจะเตื่อนเพื่อให้นั่งหรือยืนหลังตรงจนเป็นนิสัย