การศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อกระบวนการออสโมซิสในพืชโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินดนัย ตระการฐานณรงค์, ณพล พรอนันต์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์, ปริญญา ศิริมาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากงานวิจัยต่างๆ เราพบว่า สนามแม่เหล็กส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชของพืชในด้านต่างๆ แต่ไม่มีงานวิจัยไหนได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ชัดเจน โครงงานนี้จึงสนใจที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายผลของสนามแม่เหล็กต่อความดันออสโมติก และกระบวนออสโมซิสในพืช โดยพิจารณาผลของสนามแม่เหล็กออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ผลของเกรเดียนจองสนามแม่เหล็กต่อความดันออสโมติกในพืช เนื่องจากเกรดียนของสนามแม่เหล็กสามารถทำให้เกิดความดันเพิ่มเติมได้ และผลของสนามแม่เหล็กโดยตรงที่จะเปลี่ยนแปลงค่าความหนืดของน้ำให้น้อยลงส่งผลให้ ความดันและอัตราการไหลของน้ำใน xylem เปลี่ยนไปโดยเราจะนำแบบจำลองทั้งสองที่แก้ได้นี่ไปทดสอบจากการนำต้นกระสังไปปลูกในสภาวะที่ไม่มีเกรเดียนของสนามแม่เหล็กสูง และปลูกโดยใช้น้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็กมา แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับต้นกระสังที่ปลูกในสภาวะปกติ เพื่อปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ให้แม่นยำและสามาถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนได้ และจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลของเกรเดียนของสนามแม่เหล็กส่งผลต่อความดันของของเหลวในท่อลำเลียงในช่วงระยะที่สั้นและมีขนาดที่น้อยเมื่อเทียบกับผลของแรงโน้มถ่วงและความดันบรรยากาศ นอกจากนี้ความหนืดที่เปลี่ยนไปเนื่องจากสนามแม่เหล็กส่งผลน้อยมากต่อความดันรวมใน xylem ของพืช