การพัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรจุผลไม้ที่เคลือบด้วยสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้ผลไม้เน่าเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรรัตน์ ภารตุ้มเหลา, สุชัญญา อนุภาพไพรบูรณ์, วรัตถยา สิมมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริมด้านการส่งออกผลไม้และการขนส่งผลไม้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในประเทศมากขึ้น มักมีปัญหาที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปคือ การเน่าเสียของผลไม้ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่ผู้จัดทำต้องการที่จะศึกษาเกิดจากการเน่าเสียจากเชื้อจุลินทรีย์นั่นคือแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด กล่าวคือผลไม้นั้นเมื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการวางขายไม่ว่าจะเป็นในตลาดหรือห้างสรรพสินค้า มักจะวางขายโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม ทำให้เกิดการปนเปื้อนแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับมือของมนุษย์ รวมถึงการขนส่งที่มีสภาวะเหมาะสมกับการขึ้นของราเช่น มีความอับชื้น มืด เป็นต้น ทำให้เกิดการขึ้นราของเชื้อราจำพวก Colletotrichum gloeosporioides Penz. ที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้ผลไม้เน่าเสีย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากและใช้เวลานาน โดยมังคุดเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมมากส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานเนื้อมังคุดสุกเป็นผลไม้และทิ้งเปลือกสีม่วงไว้ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ในการทำโครงงานนี้คือ

  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Colletotrichum gloeosporioides Penz.

2.เพื่อนำเอากากเปลือกมังคุดที่สกัดสารออกไปจนหมด แล้วมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรจุผลไม้จากเยื่อกระดาษจากกากเปลือกมังคุดที่สกัดสารออกไปจนหมด แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้ผลไม้เน่าเสีย

4.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์บรรจุผลไม้ต้นแบบที่ทำมาจากกากเปลือกมังคุดที่สกัดสารออกไปหมดแล้วมาแปรรูปให้เป็นกระดาษในการยับยั้บการเจริญเติบโตเชื้อจุลินทรีย์

5.เพื่อศึกษาระยะเวลาในการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก และพัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรจุผลไม้ต้นแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สารสกัดที่ได้จากจากเปลือกมังคุดและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของโครงงานที่เคลือบด้วยสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้แก่ Staphylococcus aureus และ Colletotrichum gloeosporioides Penz. ที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้ผลไม้เน่าเสีย รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่เคลือบด้วยสารสกัดที่ได้จากเปลือกมังคุดมีระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยสลายน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกและไม่ก่อให้เกิดเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำเอาเปลือกมังคุดที่เหลือใช้มาสร้างประโยชน์ เพิ่มมูลค่า และสามารถนำไปต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นนอกจากบรรจุภัณฑ์ผลไม้