ระบบการซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซชื้นด้วยการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์, ชยนันต์ แสนดี, ศุภกร วชิรปาณีกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษ วติวุฒิพงศ์, คเณศ สุเมธพิพัธน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันใช้ระบบท่อขนส่งเป็นส่วนใหญ่ โดยมีประเภทของท่อที่แตกต่างกันไปตามชนิดของก๊าซที่ขนส่ง ก๊าซชื้น (Wet gas) คือก๊าซธรรมชาติที่มีของเหลวเป็นองค์ประกอบ ระบบท่อขนส่งก๊าซชื้นมักจะเกิดปัญหาการกัดกร่อนภายใน ซึ่งเป็นผลจากกรดที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในท่อ รวมถึงปัญหาการควบแน่นของก๊าซชื้น จนทำให้ก๊าซรั่วไหล ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การปิดโรงงานอย่างฉับพลัน และอาจนำมาสู่การเสียชีวิตของมนุษย์ได้ หากเราไม่สามารถดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธีและถูกเวลา นอกจากนี้ระบบท่อขนส่งก๊าซชื้นนั้นยังติดตั้งอยู่ใต้ดินหรือใต้ทะเล ซึ่งทำให้ยากต่อการดูแลซ่อมบำรุงและส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงอีกด้วย ในโครงงานนี้เราจึงสนใจที่จะออกแบบวิธีวางแผนการซ่อมบำรุงระบบท่อส่งก๊าซชื้นด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement learning) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine learning) ที่นิยมนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition-based maintenance) เนื่องจากวิธีดังกล่าวนั้นสามารถใช้แก้ปัญหาการตัดสินใจเชิงลำดับ (Sequential decision-making) และปัญหาที่มีสถานการณ์ไม่แน่นอน (Stochastic environment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ