การพัฒนาแผ่นฉนวนไฟฟ้าโดยใช้เซลลูโลสอะซิเตตจากก้นกรองบุหรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันย์ บัวศรี, เมธาวี แสงอลังการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์