ผลของสารสกัดจากไมยราบและต้อยติ่งในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภิสรา ป้องศรี, นันตชา หร่องบุตรศรี, ศิวกร คำแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภาวรรณ ตลับทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากไมยราบและต้อยติ่ง เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อย