เครื่องผลิตไฟฟ้า EcoSphere Power

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญจน์ภูธิป รัตนพันธุ์, รัชตะ อารมณ์สุขโข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณชนะ ปรากฏผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์ “เครื่องผลิตไฟฟ้า EcoSphere Power” เป็นแนวคิดในการสร้างพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนในยามฉุกเฉิน เนื่องจากเทคโนโลยีในโลก ณ ปัจจุบันนี้ได้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลและพลังงานไฟฟ้านั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนวิถีของโลกยุคดิจิทัล เพราะในเทคโนโลยีต่างๆนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้อำนวยความสะดวกเช่น โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งตู้เย็นที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง หากแต่ในปัจจุบันนี้ การผลิตไฟฟ้าทดแทนนั้นยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆในการผลิต อาทิเช่น การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ หรือกังหันลมก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยจากแสงแดดหรือแรงลมในการผลิตไฟฟ้า หลักการและแนวคิดในการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะสามารถทำงานได้ทั้งระบบเปิด (พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์) และระบบปิด โดยการทำงานของระบบเปิดโดยโซล่าเซลล์นั้นจะเป็นจุดเริ่มในการกำเนิดพลังงานให้แก่ระบบปิด การทำงานของระบบปิดจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เสมือนเป็นระบบนิเวศพลังงานและสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดย พลังงานไฟฟ้าตั้งต้นจากโซล่าเซลล์จะถูกนำไปสร้างความร้อนในระบบฮีตเตอร์ และส่งผลให้ฮีตเตอร์ทำความร้อนภายในระบบจนกระทั่งน้ำเดือด หลังจากนั้นเมื่อน้ำเดือดและเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ พลังงานจากไอน้ำที่ได้จะถูกนำมาใช้ในการหมุนใบพัดเพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า และเมื่อไอน้ำผ่านแหล่งกำเนิดก็ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการควบแน่นจากกับดักไอน้ำ น้ำที่ได้หลังจากการควบแน่นจะถูกนำกลับมาใช้ในระบบใหม่และสามารถอยู่ในสมดุลของระบบ ความสำคัญของแนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้คือศักยภาพในการทำงานในรูปแบบของวัฏจักรการผลิตไฟฟ้า โดยมีแนวคิดของสมการดังนี้

“พลังงานไฟฟ้าตอนต้น (พลังงานในการทำความร้อนจากขดลวด) < พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้”