การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตนิภา ลภัสธนชัย, ภัทรภร ฤกษ์ปรีชาชาญ, อาริสา แซ่เจียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพล ชัยเดโช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

น้ำมันเป็นสารอินทรีย์ของเหลวที่ผสมเข้ากันไม่ได้กับน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีราคาสูง ซึ่งน้ำมันที่นำมาประกอบอาหารแล้ว โดยส่วนมากใช้ซ้ำได้น้อยครั้งแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำขึ้น ไม่ควรต่อการนำไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง

ซึ่ง ณ ที่นี้ กลุ่มผู้จัดทำโครงงานได้คำนึงเห็นถึง การนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่เกิดโทษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการนำไปใช้ร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์และน้ำทะเล เพื่อให้สามารถมีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์, เทคโนโลยี, และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดปัญหาการปล่อยของเสียประเภทน้ำมันในแหล่งธรรมขาติ

 2. เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด กลับมาใช้ใหม่อย่างเกิดประโยชน์

 3. เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ำจืดและไฟฟ้า เป็นต้น

 4. เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและครัวเรือน

 5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก

วิธีการดำเนินงาน

 1. ศึกษาและร่างแบบจำลองเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลโดยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และน้ำมันที่ใช้แล้ว

 2. ดำเนินการหาอุปกรณ์สร้างแบบจำลอง

 3. ดำเนินการสร้างแบบจำลอง

 4. ลองใช้งานและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน

 5. ทดลองใช้น้ำมันหลายประเภทเพื่อหาน้ำมันที่ใช้ในโครงงานนี้ได้ดีที่สุด

6.วัดความเข้มข้นของเกลือในน้ำจืดที่แยกออกมาโดยการนำไฟฟ้าหรือไตเตรท

7.ตรวจสอบข้อผิดพลาดและทำเอกสารสรุปรายงาน

กระบวนการ

 1. ต่อท่อสูบน้ำทะเลเข้าภาชนะ

 2. นำน้ำมันที่ใช้แล้วมาใส่ในท่อทองแดงซึ่งต่อเข้ากับแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ความร้อนกับท่อทองแดงและน้ำมันภายในท่อ

 3. ต่อท่อน้ำทะเลและท่อบรรจุน้ำมันเข้าสู่อีกภาชนะหนึ่ง เมื่อน้ำทะเลได้รับความร้อนจากท่อน้ำมันจนถึงจุดเดือด น้ำทะเลจะเกิดการระเหยเป็นไอ(ไอน้ำจืด) และเกิดการแยกเกลือออกจากน้ำ เกลือที่ได้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีก

 4. ต่อท่อควบแน่นเพื่อเป็นทางผ่านของไอน้ำ เมื่อไอน้ำเคลื่อนตัวผ่านท่อ ไอน้ำจะเกิดการควบแน่นเป็นน้ำ และจะถูกเก็บไว้ในภาชนะเก็บน้ำ

 5. ตรวจค่าความเข้มข้นของเกลือที่หลงเหลืออยู่ในน้ำที่ได้ด้วยการนำไฟฟ้า และ ไตเตรต และตรวจกลิ่นน้ำมันที่เจือปน

 6. ลองใช้น้ำมันหลายๆชนิดเพื่อให้ทราบว่าน้ำมันชนิดไหนใช้แล้วมีประสิทธิภาพในกระบวนการนี้มากที่สุด

7.นำน้ำจืดและเกลือที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อในการเพาะปลูกและในด้านอื่นๆ

วัสดุอุปกรณ์

 1. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่น้ำทะเลและน้ำจืด

 2. ท่อทองแดงสำหรับบรรจุน้ำมัน

 3. ท่อสำหรับให้น้ำผ่าน

 4. ท่อสำหรับให้ไอน้ำผ่าน(ท่อควบแน่น)

 5. น้ำทะเล

 6. น้ำมันหลายชนิดที่ผ่านการใช้แล้ว

 7. แผงโซลาร์เซลล์

8.แบตเตอรี่

9.สายไฟ