การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกและหนอนนกยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณพร ชูพันธ์, สุภาวรรณ สุวลักษณ์, สุรภา บุญรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกริกชัย สาศรีสุข, จริญญา มณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก(Tenebrio molitor Linnaeus, 1758)และหนอนนกยักษ์(Zophobas morio Fabricius, 1776)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก(Tenebrio molitor)และหนอนนกยักษ์(Zophobas morio)ที่เลี้ยงในระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกัน

ศึกษาระยะเวลาในการอดอาหารที่เหมาะสมของหนอนนกและหนอนนกยักษ์ที่มีผลต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมได้ดีที่สุด