การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณีรนุช สุดเจริญ, ชนิกานต์ พรหมแพทย์, พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดหวานในปัจจุบันมีกระบวนการการแปรรูปหลายขั้นตอน ซึ่งการหาปริมาณเนื้อข้าวโพดเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อระยะเวลาการแปรรูปข้าวโพด หากสามารถหาวิธีการหาปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานโดยไม่จำเป็นต้องนำไปชั่ง ก็จะสามารถช่วยทำให้ระยะเวลาการแปรรูปลดลง ทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาวิธีการการหาปริมาณเนื้อข้าวโพดหวาน และได้เลือกใช้วิธีการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างส่วนต่างๆของฝักกับปริมาณเนื้อและวิธีการอินทิเกรตแบบหมุนรอบแกน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากการทดลองพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของฝักมีความสัมพันธ์กับปริมาณเนื้อมากที่สุด โดยมีสมการความสัมพันธ์ดังนี้ ( คือปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานและ คือเส้นผ่านศูนย์กลางของฝัก) ซึ่งปริมาณเนื้อที่ได้จากการคำนวณมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 9.88 และปริมาณเนื้อที่ได้จากการอินทิเกรตแบบหมุนรอบแกนมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3.19 จากนั้นทางผู้จัดทำได้นำทั้งสองวิธีการไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการ Image processing โดยจำลองการเคลื่อนที่ของข้าวโพดเมื่อผ่านสายพานโดยการติดตั้งกล้องวีดีโอเพื่อจับภาพ จากนั้นระบบจะประมวลผลจากภาพถ่ายที่ได้และแสดงผลลัพธ์เป็นปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานทันที ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 7.24 ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการคำนวณปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานนั่นก็คือคุณภาพของกล้องและแสง หากใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงที่สามารถถ่ายภาพฝักข้าวโพดได้อย่างคมชัดและละเอียดก็จะช่วยให้การคำนวณปริมาณเนื้อมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ลดน้อยลงได้ ดังนั้นวิธีการ Image processing จึงเป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดกระบวนการและระยะเวลาการหาปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: ข้าวโพดหวาน ความสัมพันธ์ อินทิเกรตแบบหมุนรอบแกน Image Processing