โรงเรือนปลูกผักออร์แกนิคอัจฉริยะขนาดเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐภูมิ ยศสุวรรณ์, ณัฐณิชา ทิพย์ภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี ภิรมย์, เอกรัตน์ มัจฉากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรือนปลูกผักขนาดเล็กสำหรับเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิค เพื่อให้บุคคลที่ต้องการกินผักออร์แกนิคสามารถปลูกได้แม้ถูกจำกัดพื้นที่ในการปลูก มีการควบคุมการรดน้ำให้ผักอัตโนมัติเมื่อความชื้นในดินน้อยกว่าค่าที่ควร หากโรงเรือนปลูกผักดังกล่าวจัดวางในที่มืดแสงสว่างไม่เพียงพอ ก็จะมีการเปิดแสงสว่างจากหลอด LED (แสงแดดเทียม) (http://postnoname.com/how-to-plant-grow-light/) ซึ่งให้แสงแก่ผัก ทดแทนแสงจากดวงอาทิตย์ไปในตัว ทั้งนี้แสงดังกล่าวมีคุณมากกว่าโทษสำหรับการปลูกพืช(ผศ.จิตราพรรณ พิลึก, 2550) จึงประยุกต์ใช้ระบบควบคุมดังกล่าว เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาข้างต้น ซึ่งเป็นต้นแบบสมองกลอัจฉริยะการปลูกผักในโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิค หรืออาจเรียกได้ว่า Persornnel คนสร้างสรรค์ สวรรค์ใต้ดิน ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานมากขึ้น และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้