การจำลองทางด้านโมเลกุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากสารละลายแอมโมเนีย ด้วยคลัสเตอร์ รูทีเนียม-บิสมัท ใช้เป็นทางเลือกของการผลิตพลังงานทดแทนในอนาคต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิสร จารุดิลกกุล, ปัณดารีย์ ฟูดุลยวัจนานนท์, ชวินธร แสงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาโรจน์ บุญเส็ง, รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันทรัพยากรด้านพลังงานมีอยู่จำกัดจึงต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาทดแทน แก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นอีกแหล่งพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้กับเซลเชื้อเพลิง วิธีการผลิตด้วยการใช้สารตั้งต้นที่มีขนาดเล็กและใช้ตัวเร่งปฏิกริยาเปลี่ยนสารตั้งต้นเป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นวิธีการที่นิยมใช้กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตจึงได้มีการนำโลหะคู่มาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งการศึกษาเบื้องต้นด้วยการทดลองมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้จึงสนใจออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการศึกษาแบบจำลองโมเลกุลของการใช้โลหะคู่ รูทีเนียม-บิสมัท ขนาดนาโน เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจนให้มีประสิทธิภาพสูงจากสารละลายแอมโมเนียด้วยวิธีการ Density Functional Theory (DFT) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ในการศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ทางกายภาพของแอมโมเนียลงบนจุดทำปฏิกิริยา (active site) พลังงานการยึดเหนี่ยว (binding energy)ของแอมโมเนียบนตัวเร่งปฏิกิริยา รูทีเนียม-บิสมัท ขนาดนาโน และ การลดลงของค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ในการสลายพันธะ N-H นอกจากนี้ทำให้ทราบถึง ขั้นตอนต่างๆ ของปฏิกิริยา และ ขั้นตอนที่เป็นข้อจำกัดของปฏิกิริยา (rate limiting step) รวมถึงแผนผังแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงพลังงาน (simulation energy diagram) ของปฏิกิริยา