การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดกรดของสมุนไพรตัวอย่างด้วยวิธีการไทเทรต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนัย สาริมา, เมธาวี ปลัดสังข์, วณิชชา วงศ์น้ำนอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวัย กัณหาไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดกรดของสารละลายสมุนไพรตัวอย่างบางชนิด กับยาลดกรดยี่ห้อ ENO โดยใช้สมุนไพรตัวอย่าง 5 ชนิด ได้แก่ ขมิ้น กระเทียม ใบบัวบก ขิง อบเชย โดยอาศัยเทคนิคการไทเทรต เพื่อหาจำนวนโมลของกรดที่ถูกสะเทิน จากการศึกษาพบว่า สารละลายตัวอย่างที่มีจำนวนโมลของกรดที่ถูกสะเทินมากที่สุด คือ สารละลายของยาลดกรดยี่ห้อ ENO โดยมีจำนวนโมลของกรดที่ถูกสะเทินเป็น 8.7 โมล รองลงมาคือ สารละลายตัวอย่างของขมิ้น กระเทียม ใบบัวบก ขิง และอบเชย โดยมีจำนวนโมลของกรดที่ถูกสะเทินเป็น 3.7, 3.6, 2.9, 2.8, และ 2.3 โมล ตามลำดับ สรุปได้ว่า สมุนไพรตัวอย่างแต่ละชนิดมีความสามารถในการลดกรดได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับยาลดกรดยี่ห้อ ENO