การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพกานต์ ประทุมรัตน์, ศุภาพิชญ์ หมายชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ, โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการผลิตน้ำมันไบไอดีเซลจากเปลือกส้มโอ มีปัญหาโดยที่ในปัจจุบันน้ำมันความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีสูงขึ้นมาก แต่จำนวนน้ำมันมีจำนวนจำกัด จึงทำให้โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเปลือกส้มโอ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากเปลือกส้มโอผสมน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนต่างๆ โดยมีกระบวนการคือการสกัดด้วยตัวทำละลาย และนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลโดยมีอัตราส่วน น้ำมันจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15 ผสม น้ำมันดีเซล 85 โดยปริมาตร น้ำมันจากเปลือกส้มโอร้อยละ 20 ผสม น้ำมันดีเซล 80 โดยปริมาตร และน้ำมันจากเปลือกส้มโอร้อยละ 100%

พบว่า น้ำมันจากเปลือกส้มโอร้อยละ 15 ผสมน้ำมันดีเซล 85 โดยปริมาตร มีค่าความหนืด 1.90 จุดวาบไฟ 30 ๐C และมีความหนาแน่น 0.78 ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันไบโอดีเซลทั่วไปมากที่สุด