เตาแก๊สชีวภาพ ขนาดครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาง คำจันทร์, จิรนุช ไตทอน, พิชชากร เพ็ญยะสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิชา จิตบาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ ของเตาแก๊สชีวภาพ ขนาดครัวเรือน โดยการควบคุมค่า pH ให้อยู่ระหว่างค่า 6.5 – 7.5 ค่าอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 35 – 55 องศาเซลเซียส ควบคุมการกวนใบพัด วันละ 2 ครั้ง เวลา 6.00 น. และเวลา 18.00 น. ครั้งละ 10 นาที และใช้เศษอาหารเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ ผลการทดสอบการวัดค่า pH และค่าอุณภูมิในของถังหมักก๊าซชีวภาพ โดยวัดค่า 6 ครั้ง ต่อวัน คือเวลา 8.00 น. 12.00 น. และ 16.00 ของทุกวัน พบว่าค่า pH ที่ได้เฉลี่ย อยู่ที่ 6.82 ซึ่งมีค่าความผิดพลาดร้อยละ 0.53 และค่าอุณหภูมิที่ได้เฉลี่ย อยู่ที่ 43.53 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าความผิดพลาดร้อยละ 7.17 ปริมาณก๊าซที่ได้เฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.98 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลาระยะ 10 วัน ในการเกิดก๊าซที่เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือน คือปริมาณสะสม 8.79 ลูกบาศก์เมตร จึงสามารถสรุปได้ว่า การทดลองการหมักก๊าซในถังหมักก๊าซชีวภาพ ของเตาแก๊สชีวภาพ ด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาจุลินทรีย์ สามารถลดเวลาในการเกิดก๊าซชีวภาพได้เร็วขึ้น จากปกติจะใช้เวลาในการเกิดปริมาณก๊าซมากที่สุดจะใช้เวลา 14 วัน ถังหมักก๊าซชีวภาพของเตาแก๊สชีวภาพ สามารถลดเวลาในการเกิดก๊าซมากที่สุดได้ในเวลา 10 วัน และก๊าซชีวภาพสามารถจุดติดไฟได้