ไม้เท้านำทางอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปอขวัญ มิสาโท, มาลิตา อ่างแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, ณิชกานต์ อุปสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมไทยในปจัจุบันมีประชากรที่เป็นผู้พิการประมาณร้อยละ3.19หรือประมาณ2.1ล้านคน โดยมีผู้พิการทางการมองเห็น 186,701 คน จากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ทาให้เราตระหนักถึงจำนวนผู้พิการทางการมองเห็นที่มีผลกระทบในการดาเนินชีวิต

ประเทศไทยยังไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกต่อผู้พิการมากนัก เช่น ทางเท้าสาธารณะหรือบันไดที่ ไม่เอื้อต่อผู้พิการและชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา เราจึงคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น โดยการทำไม้เท้าที่มีเซนเซอร์ตรวจจับเส้นซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในบริเวณที่จำกัด เช่น ในอาคารหรือบ้าน เป็นต้น