การศึกษาผลของหมู่แทนที่บน 2,6-diaminopyridine ที่ทำหน้าที่เป็น molecular spring โดยใช้ DFT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญธร เธียรมนตรี, ภัทรมน เธียรมนตรี, อมลวรรณ นราศิโรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาโรจน์ บุญเส็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Molecular Spring คือ โมเลกุลที่มีลักษณะรูปร่าง และมีคุณสมบัติคล้ายสปริง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น การขนส่งยาโดยใช้ molecular spring เป็นตัวขนส่งและช่วยคงความเข้มข้นของยาในการไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายผ่านจากการหด-ขยายของโมเลกุล เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาเกี่ยวกับผลของหมู่แทนที่ที่เปลี่ยนไปของ molecular spring ที่มีต่อค่านิจสปริงของโมเลกุลนั้น ๆ โครงงานนี้จึงทำการศึกษาค่านิจสปริงของโมเลกุลโดยทำการเปลี่ยนหมู่แทนที่ของสปริงที่มีสายโมเลกุลหลัก คือ 2,6-diaminopyridine ที่มีหมู่แทนที่ทั้งหมด 2 กลุ่มใหญ่ จำนวน 6 โมเลกุล คือ กลุ่ม ดึงกลุ่มอิเล็กตรอน (electron withdrawing group) ได้แก่ -NH3+, -CN, -COH และ กลุ่มจ่ายอิเล็กตรอน (electron donating group) ได้แก่ –NH2, -OH, -OCOH ศึกษาโครงสร้างโมเลกุลด้วยวิธีการคำนวณทางด้านควอนตัม โดยใช้วิธี Density Functional Theory (DFT) ระเบียบวิธีแบบ B3LYP ใช้เบซีสเซต 6-31++g(d,p) ซึ่งสามารถหาแนวโน้มของค่านิจสปริงของโมเลกุล ซึ่งจะนำไปสู่การหาหมู่แทนที่ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ หรือเข้าใจพฤติกรรมของโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นสปริง