การพัฒนาโฟมเชิงประกอบจากยางพาราธรรมชาติเเละเส้นใยจากกาบมะพร้าวเหลือใช้สำหรับกันกระแทกผลส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชมณฑ์ ภู่ศิริ, เอื้ออังกูร เจนวิชชุ, สุธีราพร สุโชคชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธินี เกิดเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาการพัฒนาโฟมเชิงประกอบจากยางพาราธรรมชาติและเส้นใยจากกกาบมะพร้าวเหลือ ใช้สำหรับการกันกระแทก ซึ่งเป็นวัสดุทางเลือกทางชีวภาพที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลดการใช้และทดแทนการผลิตโฟมกันกระแทกจากปิโตรเลียม เช่น โฟมพอลีสไตรีน โดยโฟมยางในโครงงานนี้ ประกอบไปด้วยน้ำยางพาราผสมเส้นใยจากกาบมะพร้าว โดยการผสมกาบมะพร้าวลงไปเพื่อช่วยเสริมให้ยางพารามีความแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่เหลือใช้เป็นจำนวนมากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงที่ตั้งของสถานศึกษาของคณะผู้ทำโครงงานนั้นอยู่ คือ นครปฐมและสมุทรสงคราม

ในโครงการนี้จะทำการหาองค์ประกอบที่ดีที่สุดของสารเคมีที่เอามาขึ้นรูปเป็นโฟมยางโดยใช้วิธีการเตรียมโฟมยางแบบดันลอป จะมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของสารเคมีที่ใช้ เช่น ปริมาณของน้ำยางธรรมชาติ สารช่วยให้เกิดฟอง สารทำให้ยางคงรูป เป็นต้น รวมไปถึงศึกษาองค์ประกอบที่เหมาะสมของเส้นใยจากกาบมะพร้าว โดยสังเกตความเหมาะสมเบื้องต้นจากลักษณะทางกายภาพที่ได้ เช่น การเกาะเป็นแผ่น ความสามารถในการขึ้นรูป รวมไปถึงลำดับการใส่ของสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น

เมื่อได้โฟมยางจากการทดลองที่ดีที่สุด จะถูกนำมาวิเคราะห์หาสูตรโฟมยาง โดยไปทดสอบสมบัติิ ได้เเก่ ลักษณะทางกายภาพวัดค่าสี, สมบัติเชิงกลเพื่อใช้ศึกษาประสิทธิภาพในการรับเเรงกระเเทกเเละความสามารถในการยืดหยุ่น, ลักษณะสัณฐานวิทยา เเละความหนาเเน่นของโฟมยาง

นอกจากนี้สูตรโฟมยางที่ดีที่สุดถูกนำออกเเบบลักษณะของโฟมยางที่ได้สำหรับใช้ห่อหุ้มกันกระเเทกผลไม้โดยเปรียบเทียบกับโฟมตาข่ายที่ใช้ในท้องตลาดปัจจุบัน (พอลีสไตรีน) หากโฟมยางธรรมชาติในโครงการนี้สำเร็จจะทำให้ลดปัญหาขยะเป็นวัสดุทางเลือกชิ้นใหม่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดการใช้ปิโตรเลียมและนำมาใช้ทดแทนโฟมพอลีสไตรีนที่ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ และถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางธรรมชาติและนำเศษวัสดุธรรมชาติอย่างกาบมะพร้าวที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้ เกิดประโยชน์อีกด้วย