ช้อนกินได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันต์กวี เก่งการพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนิส อิมราน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

An incalculable amount of plastic spoons, forks and knives are dumped into landfills or the ocean every day, with only a miniscule amount being recycled. As a result, our environment is suffering untold, irreparable, yet avoidable damage. In response to this threat, researchers are working on fabricating environmentally friendly, green, edible cutlery.

For our project, we have designed highly nutritious, biodegradable edible spoons and sporks from low-cost, nutritious ingredients like corn, millet and whole wheat flours. The resulting product has demonstrated wonderful results in hot and cold water solubility and soil biodegradability test