อุปกรณ์ระบุความรู้สึกจากใบหน้าเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รยา วรเศวต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุทิตา หวังคิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่นำMicrosoft Azure Cognitive Servicesมาประยุกต์ใช้และต้องการพัฒนาต่อให้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถระบุความรู้สึกจากใบหน้าเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาได้โดยใช้ Pi Camera ต่อกับ Raspberry Pi แล้วส่งรูปที่ได้ให้ Microsoft AzureCognitive Services

https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/emotion/

ผ่านทาง API แล้วรับค่าอารมณ์ของคนในรูปกลับมาจาก Azure

จะได้ข้อมูลมาเป็นความน่าจะเป็นของอารมณ์แบบต่างๆ 8 แบบตามนี้

"anger" "contempt" "disgust" "fear" "happiness" "neutral"

"sadness" "surprise"

อุปกรณ์จะแปลค่าเป็นคำพูดแล้วส่งคำพูดออกไปบอกคนพิการทางสายตาว่าคนที่กำลังสนทนาอยู่ด้วยกำลังมีความรู้สึกหรืออารมณ์แบบใด