กำจัดแมลงด้วยเปลือกไข่และใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลเราะห์มาน เจ๊ะเน๊าะ, อิหซาน สาเมาะเเม, อารือฟาน เจาะหมิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรสลัน จิใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน :กำจัดแมลงสาบด้วยสมุนไพรและเปลือกไข่

เนื่องจากปัจจุบันตามหมู่บ้านส่วนใหญ่มีแมลงสาบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนด้วยวิธีชาวบ้านที่บอกว่าใบสาบเสือและเปลือกไข่สามารถกำจัดแมลงซึ่งเป็นข้อดีของเราเพราะใบสาบเสือและสมุนไพรมีจำนวนมากในชุมชนซึ่งอันเป็นจุดประกายความคิดในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาอีกทั้งเป็นวัตถุดิบที่สามารถค้นพบได้ทั่วไป ซึ่งชิ้นงานชนิดนี้ โดยสาเหตุหลักเกิดจากแมลงสาบเพราะตามหมู่บ้านชนบทสามารถพบได้มากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบเชิงเขาละเป็นพื้นที่อับชื้นซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์อันเกิดปัญหาสุขภาพตามมาอีกทั้งยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นโครงงานชนิดนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างแน่นอน

การกำจัดแมลงสาบวิธีชาวบ้านจากเปลือกไข่และสมุนไพร

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากปัจจุบันนี้ ร้านค้า ร้านอาหาร ในชมชนของเมืองเรานั้นมีแมลงสาบเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นพาหะนำเชื่อโรคเข้าไปในอาหาร ทำให้ผู้บริโภคท้องร่วงและปวดท้องขณะเดียวกันใบสมุนไพรในชุมชนเรานั้นก็มีจำนวนมากเหมือนกัน เราเลยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สกัดจากใบสมุนไพรและเปลือกไข่ซึ่งในชุมชนนั้นมีจำนวนมากเราจึงจัดมาเป็นตัวกำจัด แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำโรคแก่ประชาชนในชุมชนนั้นเอง อีกอย่างใบสมุนไพรและเปลือกไข่นั้นสามารถพบเจอได้ตามชุมชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

-เพื่อรู้จักใช้เปลือกไข่และสมุนไพรในชุมชนให้เกิดประโยชน์

-เพื่อกำจัดพาหะนำโรคในชุมชน

-เพื่อให้เราเห็นถึงพาหะหรือผลกระทบของแมลงสาบ

-เพื่อให้รู้จักป้องกันดูแลตนเองอย่างถูกวิธี

สมมุติฐาน

ถ้าเราสามารถใช้กำจัดแมลงวันได้จริงด้วยผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นจากสมุนไพรใบสาบเสือ ดังนั้น เราก็จะกำจัดพาหะนำโรคจากแมงสาบในชุมชนต่างๆได้

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น: สมุนไพรใบสาบเสือกับเปลือกไข่ สามารถใช้ประโยชนจริง

ตัวแปรตาม: ปฏิกิริยาของแมลงหลังจากที่อยู่พื้นที่ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวแปรควบคุม: ปริมาตรสมุนไพรที่ต้องใช้ในการกำจัดแมลงสาบในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของแมลงสาบ

ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง

วิเคราะห์ข้อมูล

จากการกล่าวข้างต้นในการศึกษากำจัดแมลงสาบด้วยวิธีนี้ มีข้อดีอย่างมาก คือ ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ได้ โดยสามารถหาได้ทั่วไปตามหมู่บ้าน อีกทั้งสามรถลดค่าต้นทุได้มาก การใช้เปลือกไข่

และสมุนไพรในการกำจัดแมลงสาบ เป็นวิธีตามภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยก่อน ดังนั้นจึงนำแนวคิดนี้มาผสมผสานกับยุคปัจจุบัน โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หวังว่าโครงงานชิ้นนี้สามารถนำไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและแก้ได้จริง

เพื่อเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดแมลงสาบตามวิถีชาวบ้านแก่ชุมชน

หวังว่าสามารถลดต้นทุนในการผลิและช่วยลดสารดเคมีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อื่น

เพื่อที่จะรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ไว้