การย้อมเส้นใยฝ้ายจากดอกดาวเรือง โดยใช้สารสกัดหยาบแทนนินเหลือทิ้งจากกาบมะพร้าวเป็นสารช่วยให้สีติด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดสี ความคงทน และการยับยั้งเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาณกร จิตนภากาญจน์, เมริษา แก้วอาษา, ณัฏฐวัฒน์ จันทรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา วราพุฒ, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การย้อมเส้นใยฝ้ายจากดอกดาวเรือง โดยใช้สารสกัดหยาบแทนนินเหลือทิ้งจากกาบมะพร้าวเป็นสารช่วยให้สีติด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดสี ความคงทน และการยับยั้งเชื้อรา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสารสกัดหยาบแทนนนินจากกาบมะพร้าว 2. เพื่อศึกษาการเตรียมสีย้อมจากดอกดาวเรือง ประสิทธิภาพการติดสี และความคงทนในการติดของสีย้อมจากดาวเรือง 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการติดสี และความคงทนในการติดของสีย้อมจากดาวเรือง โดยใช้สารสกัดหยาบแทนนินเหลือทิ้งจากกาบมะพร้าวเป็นสารช่วยให้สีติด และ 4. เพื่อศึกษาสมบัติการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าว โดยทำการสกัดสารสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าวโดยวิธีการหมักกับน้ำ และการให้ความร้อน จากนั้นเตรียมสีย้อมจากดอกดาวเรืองโดยใช้สารสกัดหยาบแทนนินเหลือทิ้งจากกาบมะพร้าวเป็นสารช่วยให้สีติด ก่อนการย้อม พร้อมน้ำย้อม และหลังการย้อม ย้อมเส้นใยฝ้าย ทำการวิเคราะห์สีที่ได้ก่อนและหลังการซัก วิเคราะห์การติดสี และความคงทนในการติดสี ด้วย Color Meter และทดสอบสมบัติการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าวที่สกัดได้ และสมบัติการยับยั้งเชื้อราของเส้นใยฝ้ายที่ย้อมด้วยสีย้อมจากดอกดาวเรืองโดยใช้สารสกัดหยาบแทนนินจากกาบมะพร้าวเป็นสารช่วยให้สีติด