การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วในน้ำเสียจากเซลลูโลสฟอสเฟตที่ได้จากไมยราบและเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฌาดา บุญมี, กรวรรณ ชื่นผล, เปมิกา เขียวคำปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติยา สุขเลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันติศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วในน้ำเสียจากเซลลูโลสฟอสเฟตที่ได้จากไมยราบและเปลือกข้าวโพด เป็นการศึกษาทดลองเพื่อ

1.ศึกษาหาปริมาณเซลลูโลสของไมยราบ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว และชานอ้อย

2.ศึกษาหาปริมาณฟอสเฟตที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันระหว่างไมยราบกับเปลือกข้าวโพด และฟางข้าวกับชานอ้อย

3.ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับสารตะกั่วในน้ำเสียที่เตรียมในห้องปฏิบัติการและน้ำสียจากโรงงานของไมยราบกับเปลือกข้าวโพดที่ได้จากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน

โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 วิธีการ

วิธีการทดลองตอนที่ 1 ศึกษาหาปริมาณเซลลูโลสของไมยราบ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว และชานอ้อย ด้วยการเตรียมตัวอย่างไมยราบ เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว และชานอ้อยมาหาปริมาณเซลลูโลส

วิธีการทดลองที่ 2 ศึกษาไมยราบกับเปลือกข้าวโพด และฟางข้าวกับชานอ้อย ที่ได้จากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันจะมีปริมาณฟอสเฟตที่ต่างกัน ด้วยการทำปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน

วิธีการทดลองที่ 3 ศึกษาปริมาณที่ต่างกันของไมยราบและเปลือกข้าวโพดที่ได้จากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันในการดูดซับสารตะกั่วในน้ำเสีย