การศึกษารีเทนเนอร์แบบใสที่เคลือบด้วยไซลิทอลจากเปลือกข้าวโพด เพื่อช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans และ Streptococcus sanguinis สาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสมน อิทธิธนากร, ดวงกมล อร่ามสิริเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของรีเทนเนอร์ที่เคลือบไซลิทอลจากเปลือกข้าวโพด และศึกษาระดับความเข้มข้นของไซลิทอลที่เหมาะสมในการยับยั้งแบคทีเรีย Streptococcus mutans และ Streptococcus sanguinis ซึ่งเป็นแบคทีเรียสาเหตุที่ก่อให้เกิดฟันผุ โดยจะทำการศึกษาเริ่มจากการเตรียมน้ำตาลไซโลสจากเปลือกข้าวโพด นำไซโลสมาผลิตไซลิทอลโดยวิธีการหมักแบบเบ็ดเสร็จ จากนั้นนำไซลิทอลมาทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก โดยไซลิทอลความเข้มข้นตั้งแต่ 5% (w/v) มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบคือ S.mutans ได้ และไซลิทอลความเข้มข้นตั้งแต่ 10% (w/v) มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบคือ S.sanguinis ได้และให้ผลการยับยั้งไม่แตกต่างกับคลอเฮกซิดีนอย่างมีนัยสำคัญ ความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของ S.mutans คือ 3.12% (w/v) และ S.sanguinis คือ 6.25% (w/v) ดังนั้นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดก็คือ 6.25% (w/v) ในขั้นตอนสุดท้ายก็นำมาทดสอบประสิทธิภาพของรีเทนเนอร์แบบใสที่เคลือบด้วยไซลิทอลจากเปลือกข้าวโพดต่อ S.mutans และ S.sanguinis โดยทำการแช่รีเทนเนอร์แบบใสในรูปแบบของน้ำยาแช่ ที่มีไซลิทอลจากเปลือกข้าวโพดความเข้มข้น 6.25% (w/v) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 10 20 และ 30 นาที พบว่าปริมาณสารสกัดที่เคลือบบนรีเทนเนอร์ ที่แช่ในไซลิทอลจากเปลือกข้าวโพดนาน 10, 20 และ 30 นาทีไม่แตกต่างกันทางสถิติ รีเทนเนอร์ที่เคลือบด้วยไซลิทอลจากเปลือกข้าวโพดเป็นเวลา 10 นาทีจึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผลจากการศึกษาอาจเป็นแนวทางของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อไป