การศึกษาอินทรีย์วัตถุในดินที่ช่วยชะลอการลุกลามของไฟป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ทาก๋า, ณภัทร บุญเฉลิมสุข, นัทธ์หทัย พิพัฒน์วุฒิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายพิชิต คำบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์