อิฐบล็อกจากพลาสติกกำจัดกลิ่นที่เป็นมลพิษทางอากาศด้วยสารไททาเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ เกื้อทาน, ภัทรลดา สพานทอง, อรนิภา อินทร์ลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิฑูรย์ พลแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะพลาสติกในประเทศไทยติดโผมากเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด ที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน ที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม แต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ พลาสติกถือเป็นวัสดุที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย และเหตุนี้จึงทำให้พลาสติกกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์ และเป็นวัสดุที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในทุก ๆ วันทั่วโลก โดยเฉลี่ยถุงพลาสติกจะเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาจะเป็นหลอดเครื่องดื่ม ฝาพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหารซึ่งจากปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก

พวกเรา 3 คนจึงเลือกนำเอาการแปรรูปขยะให้เป็นก้อนอิฐมาต่อยอดให้ดีกว่าเดิม โดยการนำพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) มาเป็นส่วนประกอบของอิฐบล็อก ให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนและยังสามารถดูดซับกลิ่นที่เป็นมลพิษต่างๆ เช่น กลิ่นบุหรี่ เป็นต้น โดยการนำสารไททาเนียมไดออกไซด์มาเป็นส่วนประกอบของอิฐบล็อก