ผลต่างกำลังสองกับการหาผลลัพธ์ใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกายเดือน สีหา, ประกายดาว สีหา, พิจิตรา ดงภูธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสนันท์ ศรีจรูญ, ศราวุธ มูลชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะทายพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องหาผลลัพธ์ผลต่างกำลังสองด้วยทฤษฎีใหม่ เกิดจากความสนใจในเรื่องผลต่างกำลังสอง เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนทุกคนไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่และใช้เวลาในการคิดนาน ทางกลุ่มของเราจึงได้คิดโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้การหาผลลัพธ์ของผลต่างกำลังสองมีความรวดเร็วไปจากแนวคิดเดิม และช่วยประหยัดเวลาในการคิดแต่ละข้ออีกด้วย รวมถึงยังช่วยเป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาและเป็นแนวคิดที่เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อน และยังทำให้ผู้เรียนมีเวลาในการทำแบบฝึกหัดและทบทวนเนื้อหาต่างๆ มากขึ้นอีกด้วย เพราะแนวคิดของกลุ่มเราสามารถทำให้ผู้ที่เรียนเรื่องนี้เข้าใจมากขึ้น ทางกลุ่มของเราจึงจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาของรุ่นต่อๆไป และหวังว่าผู้ที่สนใจที่จะศึกษาโครงงานเรื่องนี้จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ผลการทำโครงงานเรื่อง หาผลลัพธ์ผลต่างกำลังสองด้วยทฤษฎีใหม่พบว่า โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยในเรื่องของการหาผลลัพธ์ของผลต่างกำลังสองที่รวดเร็วขึ้นจากแนวคิดเดิมและจะช่วยในการประหยัดเวลาในการเรียนเรื่องผลต่างกำลังสอง รวมถึงช่วยเป็นสื่อในการเรียนการสอนเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต และจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจมากขึ้นอีกด้วย