การผลิต Eco-foam ดูดความชื้นโดยใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติวัฒน์ บุญชุม, สรินยา บุญเป็ง, รัญชิดา คำมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิชัย หวลอารมณ์, นารีนารถ อภัยลุน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ การผลิต Eco-foam ดูดความชื้นโดยใช้ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ซึ่งเป็นการใช้เปลือกกุ้งที่เหลือจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน จากการศึกษาหาค่าภาวะการทดลองที่เหมาะสม พบว่า การขึ้นรูปของแป้งมันสำปะหลังที่ความเข้มข้นให้แผ่นแป้งที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ 40 % w/v เนื่องจากให้แผ่นแป้งที่มีความหนาและแข็งแรงและขึ้นรูปได้ดีที่สุด อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไคโตซานและปริมาณแป้งมันสำปะหลัง คือ 2.5 : 40 % w/v จากนั้นจึงเลือกความเข้มข้นดังกล่าวมาผสมกับเยื่อคราฟต์ และปริมาณแป้งมันสำปะหลังที่ผสมไคโตซานแล้ว จากปริมาณอัตราส่วนของแป้งมันสำปะหลังที่ผสมไคโตซานและเยื่อคราฟต์ความเข้นข้นที่ดีที่สุดคือ 5:40 % v/v อัตราส่วนระหว่างพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และแป้งมันสำปะหลังที่ผสมไคโตซานและเยื่อคราฟ เท่ากับ 3:40 % w/v เพื่อให้ได้แผ่นโฟมชีวภาพ ที่มีความเหนียวคล้ายพลาสติกสังเคราะห์ ให้มีความยืดหยุ่นน้อยไม่เปราะแตกหักง่าย และไม่ฉีกขาดง่าย การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแผ่นโฟมชีวภาพมาผลิตเป็นกล่องเก็บความชื้น เลือกแผ่นโฟมชีวภาพที่เตรียมจากส่วนผสมของไคโตซาน เยื่อคราฟต์ และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ต่อสารละลายแป้งมันสำปะหลัง ที่แผ่นโฟมชีวภาพมีความแข็งแรง เหมาะสมที่จะให้กล่องเก็บความชื้นมีความดูดความชื้นได้ในช่วง ที่เหมาะสมเท่ากับ 45-65 องศาเซลเซียส ดูดความชื้นได้ดีแข็งแรงและคงรูปได้ดี พบว่าสามารถขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องดูดความชื้นได้ จากนั้นนำบรรจุภัณฑ์กล่องดูดความชื้นไปทดสอบเก็บนาฬิกา เลนส์กล้อง ซึ่งบรรจุภัณฑ์กล่องดูดความชื้นสามารถคงรูปได้และความคุมความชื้นได้ดีที่สุด