แบบจำลองของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำภายใต้การทำงานของเบรกด้วยระบบเบรกภายนอกควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณพัฒน์ อัปปะมัตตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะพานหิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม การเบรกเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีความสำคัญอย่างมากในกรณีฉุกเฉิน วิธีการป้องกันกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ สามารถทำได้โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยตรวจสอบ เพื่อสั่งการ การเบรกเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้หยุดได้ทันช่วงเวลาที่ต้องการมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องทำเบรกและปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถลดความเร็วจนกระทั่งหยุดเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ทันในช่วงเวลาที่ต้องการ ดังนั้น โครงการนี้จึงได้นำเสนอแบบจำลองของเครื่องจักรกลไฟฟ้าใต้สภาวะการทำงานเป็นเบรกด้วยวิธีการเบรกจากระบบเบรกภายนอก ประกอบด้วยดรัมเบรกและเบรกกระแสไหลวน ซึ่งนั่นควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการป้องกันกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดกับตัวของผู้ใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ซึ่งมีเป้าหมายให้สามารถหยุดเครื่องจักรไฟฟ้าเหนี่ยวนำภายในเวลาเฉลี่ยที่ต่ำกว่า 1 วินาที และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้