แอปพลิเคชั่นแปลจากเสียงพูดไทยเป็นภาษามือไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารีณัฎฐ์ จักเดชไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารจำนวนมากถึง 3.94 แสนคน ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของผู้พิการทั้งหมดในประเทศ โดยคนเหล่านี้สื่อสารกันด้วย ภาษามือไทย หรือ TSL (Thai Sign Language) ที่มีความแตกต่างอย่างมากกับภาษาที่คนทั่วไปใช้กันในสังคม ข้อจำกัดนี้ส่งผลให้พวกเขามีความยากลำบากในการรับข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน และการส่งต่อสารจากผู้พูดไปยังผู้พิการทางการได้ยินอาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นโครงงานนี้จึงต้องการสร้างแอปพลิเคชั่นมือถือเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและเข้าใจสารจากผู้พูดได้ถูกต้อง เพื่อยืนยันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีการปล่อยแบบสอบถามออกไปทาง social media พบว่าหลายคนพบเจอกับปัญหาต่างๆและมองว่าแอปพลิเคชั่นมือถือนี้จะเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ (Speech Recognition) ซึ่งได้ทำการตวจสอบโดยการเปรียบเทียบข้อความที่ได้จาก Speech Recognition และจากการจ้างคนถอดเสียง ซึ่งพบว่ายังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆ ในส่วนของ Database มีการสร้างจากตาราง คอลัมน์คำศัพท์ และ คอลัมน์ภาพภาษามือ แล้วนำไปทำงานร่วมกับการถอดคำ และการแตกคำเพื่อ retrieve และ fresh รูป และมีการออกแบบ User Interface (UI) โดยการใช้ Figma