เส้นใยพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ซ่อมแซมตัวเองได้จากเห็ดด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร วิศิษฎ์วรณัฐ, สุนิรุตติ์ ภาวงศ์กาฬสินธุ์, ปราณิศา พิลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวุฒิ เทียนขาว, อุษา จีนเจนกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุทุกชนิดล้วนมีอายุการใช้งานอย่างจำกัด อาจแตกต่างกันไปตามความแข็งแรงและความทนทานของวัสดุที่ใช้ในการทำ ซึ่งการยืดอายุการใช้งานของวัสดุสามารถทำได้ด้วยการบำรุงรักษาวัสดุอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากร วัสดุซ่อมแซมตัวเองจึงเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในการแก้ปัญหานี้ โดยวัสดุซ่อมแซมตัวเองจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากสารภายนอกเพื่อให้เกิดกลไกการซ่อมแซมขึ้น ไคตินและเบต้ากลูแคนในเห็ดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างวัสดุซ่อมแซมตัวเอง เนื่องจากเบต้ากลูแคนและไคตินมีคุณสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองให้วัสดุ และช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเส้นใยที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้จากเห็ด จากการใช้น้ำหยดบริเวณรอยฉีกขาด โดยเลือกใช้เห็ดกระด้างและเห็ดนางรม ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย และมีปริมาณไคตินสูง เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตัวเองสูง ซึ่งจะวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงของเส้นใยทั้งก่อนและหลังการซ่อมแซมตัวเอง ในการพัฒนาจะมีการศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมกับการซ่อมแซมตัวเองของเส้นใยด้วย