เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจวรรณ ชมภูโคตร, ธัญลักษณ์ มีมั่ง, ณภัทร แพงวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะใช้เหรียญในการค้าขาย จึงเกิดปัญหาตามมาคือมีเหรียญปะปนจำนวนมากจึงทำให้เวลาที่จะแยกเหรียญมีความล่าช้าและเวลานับเหรียญอาจทำให้เกิดปัญหาในการนับที่ผิดพลาดและเสียเวลาดังนั้นผู้จัดทำจึงเริ่มทำโครงงานเรื่องเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติเพื่อมาช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกใสการคัดแยกเหรียญและนับเหรียญทำให้การแยกและนับเหรียญนั้นไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลาและทำให้พ่อค้าแม่ค้าสะดวกสบายมากขึ้น