เส้นใยเซลลูโลสและไบโอพลาสติกจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้อเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮัยฟาอ์ มะเตะ, นาซูฮา มามะ, อามานี มามะแตหะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารีซา มะระนะ, ปริญญา สุวรรณภาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาทุเรียนเป็นโรคทำให้ทิ้งจนเปล่าประโยชน์และมีเปลือกทุเรียนจำนวนมากเกินไป ทำให้สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปลือกทุเรียนบางส่วนที่เน่าทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและบางส่วนเอาไปเผาทิ้งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ จนทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ในส่วนนั้นไป พวกเราจึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนนั้น จึงคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและทดแทนรายได้ในส่วนนั้นให้แก่เกษตรกร

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาวิธีการสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและไบโอพลาสติกจากเปลือกทุเรียนที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำมาทำเป็นผ้าอนามัย 2. เพื่อศึกษาการดูดซับของเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน วิธีการดำเนิน คือ 1. นำเปลือกทุเรียนมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปอบแห้ง ต่อจากนั้นนำเปลือกทุเรียนที่แห้งแล้วมาสกัดเอาเซลลูโลสด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ จะได้เซลลูโลสสีน้ำตาล แล้วนำไปฟอกด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 2.นำเส้นใยเซลลูโลจากเปลือกทุเรียนมาบดให้ละเอียด มาทำปฏิกิริยากับกรดแอซิติก แล้วนำไปอบในอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส แล้วนำขึ้นรูปจึงได้ไบโอพลาสติก โดยมีการดำเนินการทดสอบการดูดซับและการย่อยสลายของนวัตกรรม