การไล่นกพิราบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิกโดยระะบ AI

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลงเอก ลายดี, อติวิชญ์ อนันต์เมธากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การไล่นกพิราบด้วยคลื่นอัตราโซนิกโดยระะบ AI มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้าง AI ตรวจจับนกพิราบ และเพื่อศึกษาการทำงานของคลื่นอัตราโซนิกไล่นกพิราบ โดยการนำเข้าข้อมูลภาพนกพิราบ จากนั้นนำไปประมวลผลภาพ และนำไปวิเคราะห์ เมื่อได้ฐานข้อมูลนำไปพัฒนาเข้ากับคลื่นอัตราโซนิกเพื่อรบกวนนกพิราบที่เข้ามาอยู่อาศัยบริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง