เครื่องเจาะ ไส ไถ ถู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกมล ขันตี, ศิริศักดิ์ พานโฮม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการทำงานในอุตสาหกรรมหรือการที่จะสร้างชิ้นงานหนึ่งขึ้นมานั้นถ้าหากว่าใช้มนุษย์ในการจัดทำแล้วอาจจะมีผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้จากสาเหตุต่างๆเช่น จากสายตาหรือจากมือของมนุษย์เองหรือจากสิ่งอื่นๆ ทั้งยังเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นตามมาอีก

ดังนั้นจึงทำให้เกิดเครื่องจักรที่มีชื่อว่า CNC (Computer Numerical Control) ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานแทนมนุษย์เนื่องจากมีความละเอียด แม่นยำ รวดเร็วและความปลอดภัยมากกว่าจึงเป็นเหตุให้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมา