ผลของสารโคลซิซีนต่อต้นว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศธร อรุณรัมย์, นิติภูมิ ระวะใจ, สิริวุทธิ์ ยวงกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของโคลซิซีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นว่านหางจระเข้ที่ความเข้มข้น 300 , 600 มิลลิกรัมต่อลิตร วุ้นในใบว่านหางจระเข้มีสารเคมีอยู่หลายชนิด เช่น Aloe-emodin, Aloesin, Aloin, สารประเภท Glycoprotein และอื่นๆ ยางที่อยู่ในว่านหางจระเข้มีสาร Anthraquinone ทีมีฤทธิ์ขับถ่ายด้วย ใช้ทำเป็นยาดำ มีการศึกษาวิจัยรายงานว่า วุ้นหรือน้ำเมือกของว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเรื้อรัง และแผลในกระเพาะอาหารได้ดี เพราะในวุ้นใบว่านหางจระเข้นอกจากจะมีสรรพคุณรักษาแผลต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วยังช่วยสมานแผลได้ด้วยและต้นว่านหางจระเข้บางสายพันธุ์ยังเป็นต้นไม้ประดับไม้กระถางที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมมากอีกด้วยดังนั้นการทดลองนี้ผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาต้นว่านหางจระเข้ที่มีความแตกต่างของโครงสร้างภายในจากการที่มีชุดโครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นตามมาและอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสรรพคุณอีกด้วย